Tag Archives: Conceptueel bouwen

Korte update: Gesprekken met ketenpartners

6 dec

Na enkele honderden kilometers rijden door Noord-Brabant heb ik inmiddels het grootste gedeelte van de gesprekken met ketenpartners achter de rug. Tijdens deze gesprekken heb ik in kaart gebracht welke stappen er door de ketenpartners doorlopen worden tijdens het gunningtraject en welke informatie hiervoor benodigd is.

Daarnaast heb ik proberenVisitekaartjes te achterhalen waar de ketenpartners knelpunten zien tijdens het proces en waar dus mogelijk optimalisatie plaats kan vinden. Hieronder wil ik kort even wat belangrijke opmerkingen behandelen die, voordat ik met mijn analyse begonnen ben, al naar voren zijn gekomen.

“In plaats van eens in de paar maanden krijgen we nu bijna elke week wel een opdracht binnen waar gevraagd wordt om te werken in een vorm van ketenintegratie”

Voor mijn afstuderen wordt er een onderwerp verwacht wat iets toe kan voegen aan de ontwikkeling van de bouw. Wanneer je dan van een partij die uit de bouwwereld komt te horen krijgt dat er een duidelijke omschakeling plaats aan het vinden is van traditioneel samenwerken naar ketenintegratie dan sterkt mij dat in mijn overtuiging dat ik iets aan het doen ben waar we met zijn allen iets aan hebben.

“De werkvoorbereider moet nog steeds zijn traditionele werk doen maar wordt tijdens de inschrijvingsfase meer een procesmanager”

Procesmanagement is … Lees verder op onze nieuwe blogsite

Werkvoorbereider, de nieuwe opdrachtgever bij conceptueel bouwen?

10 okt

Het afstuderen op de afdeling Engineering bij Huybregts Systeembouw heeft ervoor gezorgd dat ik in korte tijd erg veel geleerd heb over conceptueel bouwen, dit in tegenstelling tot de jaren dat ik gestudeerd heb.Daarom leek het mij leuk om eens te kijken wat de mogelijke gevolgen zijn van het gebrek aan kennis bij studenten over conceptueel bouwen.

Na de eerste paar weken is voor mij wel duidelijk geworden dat conceptueel bouwen een belangrijke rol speelt in de huidige bouwwereld. Via de website van Conceptueel Bouwen kan gevonden worden dat het bij conceptueel bouwen draait om: Conceptueel bouwen

– Proactieve marktbenadering;

– Conceptuele oplossingsrichting;

– Projectoverstijgend samenwerkende netwerken.

Bovendien speelt flexibiliteit voor de klant (in tegenstelling tot Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen) ook een belangrijke rol.

Het traditionele bouwproces is dus aangepast waardoor de opdrachtgever meer klant wordt en de organisatie van het bouwbedrijf aangepast moet worden om met ketenpartners, proactief, concepten in de markt te zetten.

Tijdens mijn studie Bouwkunde is er in de eerste jaren geen aandacht gegeven aan conceptueel bouwen. Nu zijn de eerste jaren ook vooral bedoeld om de belangrijkste onderwerpen aan bod te laten komen en helaas behoord conceptueel bouwen daar nog altijd niet toe. Ook nadat ik begonnen ben aan de Master Construction Technology zijn er geen vakken die zich richten op conceptueel bouwen. De vakken UTdie aan bod komen bevinden zich wat dichter bij de traditionele praktijk, zoals Materiaal & Materieel en Tijd & Kosten.

Toch heeft het zeker voor deze studierichting nogal wat gevolgen wanneer conceptueel bouwen de nieuwe standaard wordt. Zoals U kunt lezen op de website van Uitvoeringstechniek gaat het grootste gedeelte van de studenten aan de slag bij het uitvoerende bouwbedrijf. In de meeste gevallen gaat hij of zij werken als werkvoorbereider.

In het traditionele bouwproces wil dit zeggen dat, nadat de aanbesteding en ontwerpfase (engineeringsfase) doorlopen zijn, hij of zij aan de slag kan om een goed uitvoeringsplan op tafel te leggen zodat het gebouw zo efficiënt en goedkoop mogelijk en met de beste kwaliteit gebouwd kan worden.

Bij Conceptueel Bouwen wordt de kennis en ervaring van de werkvoorbereider echter al in een eerder stadium gevraagd. Het zal niet meer alleen nodig zijn om alles uit te werken maar er zal nu vóór de aanbesteding al een plan moeten view_1liggen om een gestandaardiseerd, efficiënt, ontwerp in te kunnen dienen, grotendeels onafhankelijk van de situatie. De werkvoorbereider zal bij een conceptontwikkeling (engineering) zijn input moeten geven omtrent kansen en risico’s, zonder dat het product vastligt. De werkvoorbereider neemt nu dus (deels) de plaats in van de opdrachtgever.

Dus wat gaat dit beteken voor de toekomst? Natuurlijk zal er ook bij conceptueel bouwen in de uitvoerende fase nog werk zijn voor de werkvoorbereider, maar de focus zal steeds meer liggen op de ontwerpfase. Zelf denk ik dat de opgedane kennis tijdens mijn studie nog steeds noodzakelijk is en een goede inkijk geeft in de taken van een werkvoorbereider, maar er zal een gedachteomslag plaats moeten vinden, zodat ook aan de nieuwe taak (engineering) van de werkvoorbereider aandacht gegeven wordt. Mooi dat ik tijdens mijn afstuderen al een voorsprong op heb kunnen bouwen.

Mijn eerste weken bij Huybregts Systeembouw

25 sep

Welkom allemaal op mijn blog. Hier ga ik jullie op de hoogte Beeldmerk-VBGroepRGBhouden van mijn bezigheden bij Huybregts Systeembouw en andere interessante onderwerpen. De komende maanden zal ik bij Huybregts Systeembouw mijn afstudeerproject gaan voltooien en hopelijk een bijdrage leveren aan het dagelijkse werk.

De eerste paar weken staan in het teken van het leren kennen van het bedrijf en een onderwerp vinden om op af te studeren. Hiervoor zit ik op de afdeling Engineering waar ik dingen op kan vangen over lopende projecten en mijn onderzoek kan starten.

Bij de oriënterende gesprekken die ik met het bedrijf gevoerd heb is het programma WoonConnect naar voren gekomen als iets dat een mooie kans biedt in de bouw en om me in te verdiepen.

Om een goed beeld te krijgen van WoonConnect ben ik me gaan verdiepen in het concept en de achterliggende onderwerpen. Zodoende kwam ik uit bij stukken over klantenkeuze, bouwconcepten en BIM.

Het eerste onderwerp dat van belang is wordt besproken in een rapport van RRBouw uit 2006 (nr. 126 Consumentgericht Bouwen) Dit gaat over bouwsystemen die inspelen op klantenwensen. Er wordt in dit rapport gesproken over de woningmarkt, die aan het veranderen is in een vragersmarkt. Om klanten tevreden te houden zal het bouwbedrijf in moeten spelen op de keuzevrijheid. Het blijkt echter dat veel bedrijven het moeilijk vinden om de juiste balans te vinden tussen keuzevrijheid en de beheersbaarheid van het bouwproces.

logo conceptueel bouwen

Een manier om op deze veranderende markt in te spelen is het gebruik van bouwconcepten. Op de website van Conceptueel Bouwen wordt dit als volgt omschreven: “Bij Conceptueel Bouwen maakt de klant een keuze uit een aantal concepten. Deze zijn vooraf ontwikkeld door ontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven of toeleveranciers. Afzonderlijk of (nog beter) in samenhang. Elk concept speelt in op de behoeften van een specifieke doelgroep. Daarna volgt maatwerk om ervoor te zorgen dat de gekozen oplossing volledig tegemoet komt aan de verwachtingen.” Bovendien gaat het bij Conceptueel Bouwen vooral ook over het proactief vermarkten van de ontwikkelde concepten.

Om tot een goed bouwconcept te komen moet er dus bij voorkeur samengewerkt worden tussen verschillende partijen in de bouw. Aangezien elke partij zijn eigen taal spreekt en gebruik maakt van zijn eigen type software levert dit nogal eens uitdagingen op. Om dit in goede banen te leiden is BIM bedacht. BIM staat voor Bouw Informatie Model en is de benaming voor alles wat komt kijken bij de samenwerking tussen partijen in de bouw. Het gaat niet alleen om de software die dit mogelijk maakt maar ook over de afspraken die nodig zijn over welke gegevens, wanneer, en in welke vorm gedeeld moeten worden.

logo woonconnect

WoonConnect is een voorbeeld van software die het communiceren tussen bijvoorbeeld de koper van een woning en de ontwikkelaar van die woning mogelijk maakt. De klant kan hier opties afwegen en keuzes maken die direct door de ontwikkelaar meegenomen kunnen worden. Op de website van WoonConnect wordt dit als volgt omschreven: “WoonConnect is een online applicatie waarmee consumenten/bewoners zelf kunnen bepalen hoe hun woning eruit gaat zien. Bij elke wijziging kunnen de consequenties voor kosten/huur, energie en milieu direct worden getoond, zodat een weloverwogen keuze kan worden gemaakt.”

Tot zover de introductie van WoonConnect en de achterliggende onderwerpen. Voor mijn afstudeerproject biedt WoonConnect een mooi onderwerp om me verder in te verdiepen en te onderzoeken waar optimalisatie bij Huybregts Systeembouw mogelijk is.

Van traditioneel naar conceptueel

5 sep

Dat de bouwwereld verandert en uit haar conservatieve schulp kruipt, daar staat niemand meer van te kijken. Uit een Veranderingdoor mij eerder uitgevoerd onderzoek blijkt dat veel opdrachtgevende partijen (zowel woningcorporaties als ontwikkelaars) kijken naar alternatieve manieren om slimmer, goedkoper of sneller te bouwen en hier oplossingen voor zoeken. Bij projecten met repetitie wordt dit vaak in conceptueel bouwen gevonden. Eveneens zijn er corporaties welke hun gehele vastgoedbeleid tegen het licht houden. Onder andere Wonen Limburg was in dit artikel van Fooq te lezen. De genoemde weerslag als gevolg van de maatregelen welke de overheid momenteel doorvoert zijn echter niet de enige redenen om het vastgoedbeleid nader te bezien. Onder andere ook door veranderingen in demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzing. Dit zorgt voor verminderde vraag naar nieuwbouwprojecten, immers komen er jaarlijks 50.000 woningen vrij, zo was te lezen in een artikel van Spacemakers.

Kansen

De huidige tijd vraagt om vernieuwing. Vernieuwing gaat verder … Lees verder op onze nieuwe blogsite